Gwarancja producenta firmy Windmöller GmbH na kolekcję podłóg wineo 300, 500, 550 oraz Rock`N`Go!

Dziękujemy za wybranie produktu wineo® firmy Windmöller. Niniejszym otrzymujesz certyfikat gwarancji na zakupiony produkt. Firma Windmöller GmbH udziela gwarancji niezależnego producenta zgodnie z następującymi warunkami:

1. Brak ograniczeń ustawowych praw gwarancyjnych

Nasze ustawowe zobowiązanie gwarancyjne i powiązane prawa gwarancyjne pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję producenta. Nasze ustawowe zobowiązanie gwarancyjne i powiązane prawa gwarancyjne nie są również poszerzone przez niniejszą gwarancję producenta. Naruszenia niniejszej gwarancji producenta nie uzasadniają wady materiałowej. Wreszcie, prawa gwarancyjne wymienione w niniejszej gwarancji producenta odzwierciedlają prawa osoby uprawnionej do gwarancji zgodnie z niniejszą gwarancją producenta. Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje dalszych roszczeń, w szczególności odszkodowania za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

2. Gwarant

Gwarantem jest firma Windmöller GmbH, Nord-West-Ring 21, 32823 Augustdorf.

3. Osoba uprawniona do gwarancji

Uprawnionym do gwarancji jest pierwszy nabywca, mający siedzibę w Polsce, który kupił produkt wineo® od sprzedawcy detalicznego do użytku prywatnego i wnioskował o osobisty certyfikat gwarancji zgodnie z naszymi wytycznymi, zamieszczonymi na stronie: www.wineo.de/Service/Garantien.

4. Okres gwarancji

Okres gwarancji określony w sekcji 5 zależy od danej kolekcji. Gwarancja rozpoczyna się wraz z zakupem produktu przez osobę uprawnioną do gwarancji. Data zakupu na fakturze oznacza początek okresu gwarancji. Usługi gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancyjnego ani nie rozpoczynają go ponownie.

5. Zakres i usługi objęte niniejszą gwarancją producenta:

Gwarancja obejmuje wszystkie pokrycia podłogowe pierwszego gatunku z asortymentu wineo®, jak wspomniano powyżej. Usługi gwarancyjne różnią się w zależności od danej kolekcji oraz w odniesieniu do zwrotu ceny zakupu lub zastępczej usługi gwarancyjnej z wygasłego okresu gwarancji. Właściwości gwarantowane przez niniejszą gwarancję producenta, zgodnie z oznakowaniem w karcie technicznej produktu, w zakresie odporności na ścieranie, odporności na zaplamienia, odporności na promieniowanie UV, systemu łączenia i stabilności produktu, można znaleźć w poniższych wyjaśnieniach, a także dokumentach gwarancyjnych, które zostają przesłane osobie uprawnionej do gwarancji na jej wniosek (patrz punkt 3).

ŚCIERANIE: zgodnie z normą DIN EN 13329:2017-12

Zgodnie z tą normą, według wskazań i granic wyznaczonych przez normę DIN EN 13329, istnieje gwarancja na odporność warstwy wierzchniej na ścieranie, aż do przetarcia do dolnej warstwy, gdy tylko warstwa dekoracyjna zostanie całkowicie przetarta na powierzchni co najmniej jednego centymetra kwadratowego. Podczas testu twardej wykładziny podłogowej para kół ściernych jest powleczona papierem ściernym. Podczas przeprowadzania tych testów dochodzi do wymuszenia przetarcia naszych pokryć podłogowych. W zależności od klasy użytkowania (= połączenie obszaru zastosowania oraz intensywności użytkowania) nasze powierzchnie osiągają wymagane wartości wytrzymałości. Objawy ścierania na krawędziach paneli są wyłączone z gwarancji.

ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIA: zgodnie z normą EN 438:2016-06

Na nasze produkty udzielamy gwarancji w odniesieniu do bardzo wysokiej odporności na zabrudzenia według wskazań i granic wyznaczonych przez normę EN 438. Warunkiem bardzo wysokiej odporności na zabrudzenia jest przestrzeganie naszych specyficznych dla produktu wytycznych dotyczących użytkowania i pielęgnacji, o które możesz również nas poprosić w dowolnym momencie.

wineo 300, 500, 550, Rock`N`Go są odporne na substancje plamiące zgodnie z normą EN 438 (np. aceton, krem do rąk, napoje alkoholowe, naturalne soki owocowe i warzywne, tłuszcze, kawę, napoje typu cola, lakier do paznokci, 25% roztwór wodorotlenku sodu, 30% roztwór nadtlenku wodoru).

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA DZIAŁANIE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO: zgodnie z normą DIN EN ISO 105-B02:2014

Gwarancja dotyczy odporności powierzchni dekoracyjnej na sztucznie generowane światło zgodnie z normą DIN EN ISO 105-B02, które jest wzorowane na naturalnym świetle słonecznym. Próbka wraz z zestawem materiałów odniesienia jest narażona na promieniowanie w kontrolowanych warunkach. Odporność na światło ocenia się na podstawie zmiany koloru próbki pomiarowej przy użyciu zastosowanych materiałów odniesienia. Wineo 300, 500, 550 i Rock`NʼGo nie są całkowicie odporne na działanie światła.

SYSTEM ZATRZASKOWY:

Gwarancja dotyczy stabilnego systemu łączenia, bez wyłamywania niezbędnych elementów łączenia. Warunkiem gwarancji jest ułożenie podłogi zgodnie z naszymi instrukcjami układania, o które możesz również poprosić w dowolnym momencie.

STABILNOŚĆ PRODUKTU

Produkty są zbudowane i połączone z kilku warstw. Gwarantowane jest trwałe połączenie poszczególnych warstw. Warunkiem tego jest odpowiednie obciążenie, które odpowiada klasyfikacji zamierzonego zastosowania, a także czyszczenie z zachowaniem wartości użytkowych zgodnie z naszymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji.

Jeśli osoba uprawniona do gwarancji z tytułu niniejszej gwarancji producenta ma wobec nas roszczenie z tytułu braku gwarantowanej właściwości w okresie gwarancyjnym, zgodnie z naszym wyborem zapewniamy jedną z następujących usług, przy czym następujące usługi są ograniczone do tej części produktu wineo®, w którym nie ma zagwarantowanych cech (z wyjątkiem dostawy wineo® w podobnym dekorze):

  • 1. Naprawa; lub
  • 2. Dostawa towaru zamiennego. Towary zamienne są dostarczane do pierwotnego punktu sprzedaży. Podczas dostawy towarów zamiennych postaramy się dostarczyć te same towary, co wadliwy produkt wineo®. Jeśli nie będzie to możliwe, na przykład ponieważ wzór nie jest już dostępny, możemy alternatywnie dostarczyć produkt wineo® w podobnym dekorze, przy czym podobieństwo dekoru zależy od naszego uznania. Jeśli zamiast tego samego dekoru dostarczymy produkt wineo® w podobnym dekorze, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktów zastępczych do całego pomieszczenia; lub
  • 3. Zwrot ceny zakupu zapłaconej przez osobę uprawnioną do gwarancji za wadliwy produkt wineo® w zależności od upływu okresu gwarancji jest zgodny z poniższą tabelą:
Produkt Standardowy okres gwarancji wineo Z podkładem PU wineo Świadczenie zastępcze / zwrot ceny zakupu zapłaconej przez osobę uprawnioną do gwarancji za wadliwy produkt wineo® w zależności od upływu okresu gwarancji jest zgodny z poniższą tabelą:
wineo 300 15 lat + 5 lat Świadczenie zastępcze w przypadku gwarancji jest corocznie zmniejszane o 1/15 w zależności od wartości podłogi np.: 0 do 1 roku: 15/15 1 do 2 lat: 14/15 … … 13 do 14 lat: 2/15 14 do 15 lat: 1/15
wineo 500 25 lat + 5 lat Świadczenie zastępcze w przypadku gwarancji jest corocznie zmniejszane o 1/25 w zależności od wartości podłogi np.: 0 do 1 roku: 25/25 1 do 2 lat: 24/25 … … 23 do 24 lat: 2/25 24 do 25 lat: 1/25
wineo 550 20 lat + 5 lat Świadczenie zastępcze w przypadku gwarancji jest corocznie zmniejszane o 1/20 w zależności od wartości podłogi np.: 0 do 1 roku: 20/20 1 do 2 lat: 19/20 … … 18 do 19 lat: 2/20 19 do 20 lat: 1/20
wineo Rock`Go 30 lat Świadczenie zastępcze w przypadku gwarancji jest corocznie zmniejszane o 1/30 w zależności od wartości podłogi np.: 0 do 1 roku: 30/30 1 do 2 lat: 29/30 … … 29 do 29 lat: 2/30 29 do 30 lat: 1/30

6. Dalsze warunki gwarancji; powody wykluczenia

6. Dalsze warunki gwarancji; powody wykluczenia Panele podłogowe należy zamontować zgodnie z dołączoną instrukcją układania. Można używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów wineo®. Niewłaściwe przygotowanie podłoża / powierzchni, nieodpowiedni montaż lub użycie, a także naruszenie powyższych wytycznych spowoduje utratę gwarancji. Po prawidłowym i zgodnym z wytycznymi producenta montażu pokrycia podłogowego należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji, zgodnie z którymi można stosować wyłącznie zatwierdzone środki czyszczące.

Zużycie, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem, niewłaściwym czyszczeniem, pielęgnacją lub konserwacją, a także normalne oznaki zużycia nie uzasadniają roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji producenta. Instrukcje układania oraz zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji można uzyskać od nas i są dostępne na stronie www.wineo-polska.pl.

Przed układaniem należy sprawdzić towar pod kątem wad. Jeśli wady są widoczne, a mimo to towar został ułożony, nie można dochodzić żadnych praw z tytułu niniejszej gwarancji producenta. Samowolnie przeprowadzone próby napraw lub zlecenie napraw stronom trzecim prowadzą do utraty praw z tytułu niniejszej gwarancji. Możemy uzależnić świadczenie usług gwarancyjnych od możliwości wizualnej kontroli produktów, których dotyczy problem.

7. Procedura dochodzenia praw z gwarancji zgodnie z niniejszą gwarancją producenta

Jeśli osoba uprawniona do gwarancji chce dochodzić praw wynikających z niniejszej gwarancji producenta, musi zwrócić się w tej sprawie w terminie 30 dni od wykrycia wady na piśmie lub w formie tekstowej (w tym e-mail) wraz z dowodem zakupu i zdjęciami: na następujący adres:

Windmöller Polska Sp. z o.o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

e-mail: biuro@wineo-polska.pl

8. Brak udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem pojednawczym konsumentów

Niniejszym informujemy, że nie chcemy i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.

Windmöller GmbH