Gwarancja producenta firmy Windmöller GmbH na kolekcję Biopodłóg wineo PURLINE

Dziękujemy za wybranie produktu wineo® firmy Windmöller. Niniejszym otrzymujecie Państwo certyfikat gwarancji na zakupiony produkt. Firma Windmöller GmbH udziela gwarancji niezależnego producenta zgodnie z następującymi warunkami:

1. Brak ograniczeń ustawowych praw gwarancyjnych

Nasze ustawowe zobowiązanie gwarancyjne i powiązane prawa gwarancyjne pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję producenta. Nasze ustawowe zobowiązanie gwarancyjne i powiązane prawa gwarancyjne nie są również poszerzone przez niniejszą gwarancję producenta. Naruszenia niniejszej gwarancji producenta nie uzasadniają wady materiałowej. Wreszcie, prawa gwarancyjne wymienione w niniejszej gwarancji producenta odzwierciedlają prawa osoby uprawnionej do gwarancji zgodnie z niniejszą gwarancją producenta. Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje dalszych roszczeń, w szczególności odszkodowania za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

2. Gwarant

Gwarantem jest firma Windmöller GmbH, Nord-West-Ring 21, 32823 Augustdorf

3. Osoba uprawniona do gwarancji

Uprawnionym do gwarancji jest końcowy nabywca, który kupił produkt wineo® do użytku prywatnego i wnioskował o osobisty certyfikat zgodnie z naszymi wytycznymi, zamieszczonymi na stronie www.wineo.de/Service/Garantien.

4. Okres gwarancji

Gwarancja obowiązuje na całym świecie. Rozpoczyna się wraz z zakupem produktu przez osobę uprawnioną do gwarancji. Data zakupu na fakturze oznacza początek okresu gwarancji. Gwarancja jest dożywotnia.

5. Zakres i usługi objęte niniejszą gwarancją:

Gwarancja obejmuje wszystkie pokrycia podłogowe pierwszego gatunku z asortymentu wineo®, które powinny być układane z uwzględnieniem wskazówek dotyczących montażu i pielęgnacji, z odpowiednią matą podkładową zgodnie z katalogiem akcesoriów. W przypadku wszystkich podłóg klejonych zamiast maty podkładowej można zastosować odpowiedni klej zgodnie z instrukcją dot. zalecanych klejów. Usługi gwarancyjne różnią się w zależności od danej kolekcji oraz w odniesieniu do zwrotu ceny zakupu lub zastępczej usługi gwarancyjnej z wygasłego okresu gwarancji.
Właściwości gwarantowane przez niniejszą gwarancję producenta w zakresie odporności kolorów na sztuczne światło, stabilność produktu, stabilność zamków oraz wymiarów są do znalezienia w poniższych wyjaśnieniach, tabeli, jak i dokumentach gwarancyjnych, które zostaną wysłane osobie uprawnionej do gwarancji, po wcześniejszej prośbie o wystawienie osobistego certyfikatu gwarancyjnego (patrz Punkt 3):

ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA DZIAŁANIE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO: zgodnie z normą DIN EN ISO 105-B02:2014

Gwarancja dotyczy odporności powierzchni dekoracyjnej na sztucznie generowane światło zgodnie z normą DIN EN ISO 105-B02, które jest wzorowane na naturalnym świetle słonecznym. Próbka wraz z zestawem materiałów odniesienia jest narażona na promieniowanie w kontrolowanych warunkach. Odporność na światło ocenia się na podstawie zmiany koloru próbki pomiarowej przy użyciu zastosowanych materiałów odniesienia.
Biopodłogi PURLINE nie są całkowicie odporne na działanie światła.

ŚCIERANIE

Gwarancja na ścieranie powierzchni dekoracyjnej, dotyczy odporności na przetarcia do dolnej warstwy przy normalnym użytkowaniu podłogi w warunkach mieszkalnych, zgodnie z odpowiednią kartą techniczną wybranej klasie użytkowej wg. normy EN ISO 10874. Przykładami niestandardowych obciążeń są m. in. nieodpowiednie lub niezamontowane podkładki filcowe pod meblami, nadmierne obciążenie wynikające z hodowli zwierząt lub nadmierne nanoszenie brudu.

STABILNOŚĆ PRODUKTU

Produkty są zbudowane i połączone z kilku warstw. Gwarantowane jest trwałe połączenie poszczególnych warstw. Warunkiem tego jest odpowiednie obciążenie, które odpowiada klasyfikacji zamierzonego zastosowania, a także czyszczenie z zachowaniem wartości użytkowych zgodnie z naszymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji.

STABILNOŚĆ WYMIARÓW

Przy prawidłowym montażu zgodnie z naszymi wytycznymi gwarantujemy stabilność wymiarową ≤0,15%. / wg. normy EN ISO 23999.
Jeśli osoba uprawniona do gwarancji z tytułu niniejszej gwarancji producenta ma wobec nas roszczenie z tytułu braku gwarantowanej właściwości w okresie gwarancyjnym, zgodnie z naszym wyborem zapewniamy jedną z następujących usług, przy czym następujące usługi są ograniczone do tej części produktu wineo®, w którym nie ma zagwarantowanych cech (z wyjątkiem dostawy wineo® w podobnym dekorze):


• 1. Naprawa; lub
• 2. Dostawa towaru zamiennego. Towary zamienne są dostarczane do pierwotnego punktu sprzedaży. Podczas dostawy towarów zamiennych postaramy się dostarczyć te same towary, co wadliwy produkt wineo®. Jeśli nie będzie to możliwe, na przykład, ponieważ wzór nie jest już dostępny, możemy alternatywnie dostarczyć produkt wineo® w podobnym dekorze, przy czym podobieństwo dekoru zależy od naszego uznania. Jeśli zamiast tego samego dekoru dostarczymy produkt wineo® w podobnym dekorze, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktów zastępczych do całego pomieszczenia; lub
• 3. Zwrot ceny zakupu zapłaconej przez osobę uprawnioną do gwarancji za wadliwy produkt wineo® w zależności od upływu okresu gwarancji jest zgodny z poniższą tabelą:

Produkt Okres gwarancji Świadczenie zastępcze / zwrot ceny zakupu zapłaconej przez osobę uprawnioną do gwarancji za wadliwy produkt wineo® w zależności od upływu okresu gwarancji jest zgodny z poniższą tabelą
Markowe kolekcje biopodłóg wineo PURLINE dożywotnia Świadczenie zastępcze w przypadku gwarancji zmniejszane jest w ciągu pierwszych 15 lat o 5% w zależności od wartości podłogi. Po 15 latach wartość pozostaje niezmiennie na poziomie 25% aż do końca czasu gwarancji.

6. Dalsze warunki gwarancji; powody wykluczenia

Panele podłogowe należy zamontować zgodnie z dołączoną instrukcją układania. Można używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów wineo®. Niewłaściwe przygotowanie podłoża / powierzchni, nieodpowiedni montaż lub użycie, a także naruszenie powyższych wytycznych spowoduje utratę gwarancji. Po prawidłowym i zgodnym z wytycznymi producenta montażu pokrycia podłogowego należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji, zgodnie z którymi można stosować wyłącznie zatwierdzone środki czyszczące.

Zużycie, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem, niewłaściwym czyszczeniem, pielęgnacją lub konserwacją, a także normalne oznaki zużycia nie uzasadniają roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji producenta. Instrukcje układania oraz zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji można uzyskać od nas i są dostępne na stronie www.wineo-polska.pl.
Przed układaniem należy sprawdzić towar pod kątem wad. Jeśli wady są widoczne, a mimo to towar został ułożony, nie można dochodzić żadnych praw z tytułu niniejszej gwarancji producenta.

Samowolnie przeprowadzone próby napraw lub zlecenie napraw stronom trzecim prowadzą do utraty praw z tytułu niniejszej gwarancji.
Możemy uzależnić świadczenie usług gwarancyjnych od możliwości wizualnej kontroli produktów, których dotyczy problem.

7.  Procedura dochodzenia praw z gwarancji zgodnie z niniejszą gwarancją producenta

Jeśli osoba uprawniona do gwarancji chce dochodzić praw wynikających z niniejszej gwarancji producenta, musi zwrócić się w tej sprawie w terminie 30 dni od wykrycia wady na piśmie lub w formie tekstowej (w tym e-mail) wraz z dowodem zakupu i zdjęciami na następujący adres:

Windmöller Polska Sp. z o.o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
e-mail: biuro@wineo-polska.pl

8. Brak udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem pojednawczym konsumentów

Niniejszym informujemy, że nie chcemy i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.

9. Prawo stosowane

Niniejsza gwarancja producenta podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem CISG (Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) i należy ją odpowiednio interpretować.

Prawo to nie wpływa na stosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych w miejscu zwykłego pobytu posiadacza gwarancji w momencie rejestracji na stronie www.wineo.de/service/garantie, o ile miejsce pobytu znajduje się poza terytorium Niemiec.

Windmöller GmbH